Rajamangala Bicycle Club
Bicycle Route Map
       
สมุดเยี่ยม


แนวคิดการวิจัย

            จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในอดีตได้รับการขนานนามว่า “ นพบุรีศรีนครพิงค์” หรือ “ เวียงพิงค์” ของพ่อขุนเม็งรายมหาราชในอดีต........จักรยานสำหรับสำรวจเส้นทาง
ข้อมูลอำเภอแม่ริม
              อำเภอแม่ริมเดิมมีฐานะเป็นแขวง ตั้งอยู่ที่บ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 ตำบลสะลวง ผู้ดำรงตำแหน่งนายแขวงคนแรกชื่อ นายมา ไม่ทราบนามสกุล..............


แผนที่จังหวัดเชียงใหม่
เส้นทางจักรยานประจำอำเภอแม่ริม
ภาพสามมิติเส้นทางจักรยาน
ข้อมูลการใช้จักรยาน
การใช้จักรยาน
ข้อมูลการใช้ GPS
การใช้ GPS
© ออกแบบเว๊ปไซต์โดย  :  นายพีรพันธ์  บางพาน